Veel gestelde vragen

 • Belastingvragen

Als je vragen hebt over je belastingopgave die wij niet kunnen beantwoorden, neem dan contact op met de Belastingtelefoon. Deze is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 08:00 en 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 t/m 17:00 uur op telefoonnummer 0800-0543.

terug

 • Betaald verlof

Hoe geef ik op mijn urenbriefjes aan dat ik een aantal uren betaald verlof wil opnemen?

Als je voldoende vakantiedagen hebt opgebouwd kun je betaald verlof opnemen. Je kunt op je wekelijkse salarisstrook zien hoeveel vakantie-uren je hebt opgebouwd. Wanneer je vakantie-uren wilt opnemen geef je dit telefonisch of bij voorkeur schriftelijk door bij het inleveren van je urendeclaratieformulier. Je kunt nooit meer uren opnemen dan je opgebouwde saldo. Wij adviseren je bij elkaar nooit meer dan 40 uur aan gewerkte uren en vakantie-uren uit te laten betalen.

terug

 • Onbetaald verlof

Hoe geef ik op mijn urenbriefjes aan dat ik onbetaald verlof wil opnemen?

Als je vakantiedagen wilt opsparen en onbetaald verlof wilt opnemen schrijf je op je urendeclaratieformulier alleen de gewerkte uren van die week op. Je ontvangt dan uitsluitend over de in die week gewerkte uren salaris.

terug

 • CAO voor uitzendkrachten

Val ik als uitzendkracht automatisch onder deze CAO?

Ja, als je via Quality Select als uitzendkracht werkt val je automatisch onder deze CAO. Treed je direct bij onze opdrachtgever in dienst , dan val je -indien van toepassing- onder de desbetreffende CAO van de opdrachtgever.

terug

 • Einde opdracht

Wat moet ik doen als er geen werk meer voor mij is?

Als de opdrachtgever geen werk meer voor je heeft geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan het regiokantoor. We kunnen dan direct een andere baan voor je gaan zoeken. Wil je zelf stoppen, dan gaan we op zoek naar vervanging.

Zit je in fase A en er is geen werk meer voor je dan kun je een uitkering aanvragen. Meld je uiterlijk binnen 24 uur na beëindiging van de gewerkte periode bij het UWV.

terug

 • Feestdagen

Wordt tijdens de feestdagen mijn salaris doorbetaald?

Hiervoor wordt een percentage van je brutoloon gereserveerd. Als je voldoende reserveringen hebt opgebouwd kun je een schriftelijke aanvraag doen om deze feestdagenreservering uit te laten betalen.

terug

 • Flexibiliteit & zekerheidwet

Wat houdt de wet Flexibiliteit en Zekerheid precies in?

In deze wet zijn o.a. de rechten van uitzendkrachten vastgelegd. Dit betekent dat je als uitzendkracht rechten opbouwt, naarmate je langer voor een uitzendbureau werkt. Er wordt gewerkt met een fasen systeem waarin voor elke fase bepaalde rechten gelden. In de regel geldt dat wanneer je langer als uitzendkracht werkzaam bent voor één bureau je rechten groter worden.

Je doorloopt de volgende 3 fasen (A,B,C):

 • FASE A

* Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt. Indien de uitzendkracht binnen Fase A stopt met haar opdracht en met een andere opdracht voor dezelfde uitzendorganisatie begint dan worden de 78 weken in fase A doorgeteld. Hier tellen alleen het gewerkte aantal weken bij mee. Wanneer er een onderbreking is van 26 weken of langer tussen twee uitzendovereenkomsten, begint de telling van 78 weken opnieuw.

* Na 26 gewerkte weken heb je volgens StiPP (voormalig Stiplu) recht op een pensioensopbouw (indien 21 jaar en/ of ouder).

* Loon: je krijgt alleen loon voor de uren die je hebt gewerkt. Wel bouw je reserveringen op voor vakantie, feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof.

 • FASE B

* Na voltooien van fase A komt de uitzendkracht terecht in fase B. Dit geldt ook als de overeenkomst wordt voortgezet, mits er binnen 26 weken na voltooien van fase A een nieuwe overeenkomst met hetzelfde uitzendbureau wordt aangegaan. Fase B kent een duur van 2 jaar en/ of 8 uitzendovereenkomsten. De periode van 2 jaar en het aantal van acht contracten wordt doorgeteld zolang er geen onderbreking is van 13 weken of meer tussen twee overeenkomsten. Is dit wel het geval, dan begint fase B opnieuw indien de onderbreking korter was dan 26 weken. Is dit niet het geval dan begint de uitzendkracht opnieuw in fase A.

* Het einde van de opdracht betekent niet automatisch dat de uitzendovereenkomst beëindigd wordt. Je wordt in principe gewoon doorbetaald en bij een andere opdrachtgever geplaatst tot de arbeidsovereenkomst afloopt.

 • FASE C

* Na voltooiing van fase A en B is de uitzendkracht werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als na afloop van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sprake is van een onderbreking tussen de 13 en 26 weken, begint fase B opnieuw. Is de onderbreking langer dan 26 weken, dan gaat de uitzendkracht terug naar fase A.

* In fase C ontvangt de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

terug

 • Inschrijvingseisen

Aan welke eisen moet ik voldoen om bij Quality Select te worden ingeschreven?

Beschik je over een afgeronde beroepsopleiding of heb je minimaal één jaar relevante ervaring dan kom je in aanmerking voor een intakegesprek. Mail je CV naar info@qualityselect.nl. Bij een intakegesprek moet je de volgende zaken meenemen: een CV, een geldig legitimatiebewijs, diploma’s en getuigschriften.

terug

 • Jaaropgave

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De jaaropgave wordt één keer per jaar op verzoek van de uitzendkracht toegestuurd.

terug

 • Kort verzuim en bijzonder verlof

Als ik bijvoorbeeld naar de dokter of de tandarts ben geweest hoe vul ik dit dan in op mijn urendeclaratieformulier? Krijg ik deze uren doorbetaald?

Als uitzendkracht heb je geen recht op doorbetaald verlof als je naar de dokter, tandarts of aan een bepaalde verplichting moet voldoen. Voor deze gelegenheden bouw je een reservering op. Als je dan een keer naar de dokter, een begrafenis of een bruiloft moet, kun je op het urendeclaratieformulier bijzonder verlof aanvragen.

terug

 • Legitimatiebewijs

Welke documenten voldoen hieraan?

* Nederlands paspoort
* Europese identiteitskaart

Voor al deze documenten geldt dat de geldigheidstermijn niet verstreken mag zijn.

terug

 • Loonbelastingverklaring

Waarom moet ik dit invullen?

Als je voor het eerst via Quality Select gaat werken, moet je een loonbelastingverklaring invullen. Het invullen van een loonbelastingverklaring bij indiensttreding bij een nieuwe werkgever is altijd wettelijk verplicht. Dit omdat de belastingsdienst moet weten hoe zij om moeten gaan met eventuele loonheffingskortingen.

terug

 • Opzegtermijn

Heb ik een opzegtermijn als ik via jullie ergens werk?

In fase A heb je officieel 1 werkdag als opzegtermijn.

Bij fase B of C varieert dit. Wil jij antwoord op een specifieke situatie neem dan a.u.b. contact op met de consultant van jouw regio.

terug

 • Pensioen

Heb ik recht op pensioen?

Vanaf fase A na 26 gewerkte weken en indien je 21 jaar of ouder bent heb je via de StiPP (voormalig Stilpu) recht op pensioen. Als je reeds deelneemt aan de pensioenregeling via een ander uitzendbureau moet je dit direct aan ons doorgeven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

terug

Reiskosten

Waarom wekelijks een kopie inleveren van de OV-reiskosten bij de urenbriefjes?

Wij kunnen alleen je reiskosten uitbetalen als je wekelijks een kopie meezendt van je stamkaart en OV-bewijs. Als uitzendkracht ontvang je namelijk wekelijks je salaris en je eventuele reiskosten. Een maandelijkse uitbetaling is niet mogelijk. Wij vergoeden uitsluitend week- en/of maandabonnementen. OV-chipkaarten komen niet in aanmerking voor vergoeding. Tevens dient het originele exemplaar van je week- of maandabonnement z.s.m te worden ingeleverd.

terug

 • Reserveringen

Waaruit worden mijn reserveringen opgebouwd?

Reserveringen bestaan uit: feestdagen, vakantiedagen, vakantiegeld, en kort verzuim. Voor elke gewerkte maand krijg je bij een voltijd dienstverband ongeveer 16 uur vakantie, vakantiegeld is 8% van je basis uurloon. Kort verzuim kun je opnemen wanneer je bijv. naar de dokter of tandarts moet. Dit is 0,6% van je basisuurloon.

terug

 • Salaris

Hoe wordt mijn salaris berekend en uitbetaald?

Je salaris wordt berekend op basis van het ingevulde urendeclaratieformulier. Het is daarom belangrijk dat dit volledig wordt ingevuld. Als je op een dag een kwartier of meer werkt dan het aantal uren van de werkdag van het bedrijf, noteer je deze tijd in de kolom overuren. Uiterlijk maandag om 12.00 uur na de gewerkte week moet je urendeclaratieformulier per post of per e-mail bij ons binnen zijn. Alleen dan wordt het in dezelfde week verwerkt. Een salarisspecificatie ontvang je wekelijks per post.

terug

 • T-biljet

Wanneer moet ik een T-biljet invullen?

Als je niet het hele jaar gewerkt hebt kun je een zogenaamd T-biljet bij de belastingdienst opvragen. Via dit T-biljet is het mogelijk om de te veel ingehouden loonbelasting terug te ontvangen.

terug

 • Uitkering

Heb ik recht op een uitkering als ik stop met werken voor jullie?

Neem hiervoor contact op met de desbetreffende uitkeringsinstantie.

terug

 • Uitzendovereenkomst

Wat staat hier precies in?

Deze ontvang je van Quality Select en moet zowel door jou als door het regiokantoor waarvoor je werkzaam bent ondertekend worden. Er staat o.a. in voor welke functie je wordt uitgezonden, bij welke opdrachtgever je geplaatst wordt, je bruto uursalaris en je eventuele reiskostenvergoeding.

terug

 • Vakantiedagen

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op per maand?

Per maand bouw je ongeveer 16 uur aan vakantiedagen op. Wanneer je parttime werkt een evenredig deel hiervan.

terug

 • Vakantiegeld

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld?

Voor vakantiegeld wordt 8% van je bruto loon gereserveerd. Deze reservering wordt jaarlijks in juni uitbetaald door Quality Select. Wanneer je niet meer voor ons werkt, wordt het opgebouwde vakantiegeld na de laatste loonbetaling op je rekening gestort.

terug

 • (Sociale) Verzekeringen

Ben ik verzekerd tijdens de uitzendperiode?

Wanneer je voor Quality Select werkt, ben je gewoon verzekerd voor de sociale verzekeringen zoals ZVW, WW, en WIA. De AOW is verwerkt in de te betalen loonheffing. De premies daarvoor worden gedeeltelijk ingehouden op je salaris en gedeeltelijk door de werkgever betaald.

terug

 • Wachtdagen & ziektegeld

In geval van ziekte heb ik wachtdagen. Wat houdt dit in?

Na 2 wachtdagen heb je recht op ziektegeld. Dit ziektegeld bedraagt 91% (70% wettelijk + 21% QS) van het gemiddelde dagloon over het laatste jaar en ontvang je rechtstreeks van het UWV. Houd er rekening mee dat de uitbetaling hiervan soms wat langer kan duren. Voor informatie over uitbetaling van ziektegeld kun je contact opnemen met het UWV. Zorg dat je tijdens het telefoongesprek altijd je sofinummer bij de hand hebt. Ter compensatie van de wachtdagen vergoedt Quality Select 0,71% van je bruto loon, deze is meegenomen in je salaris.

UWV is bereikbaar op 0900-9294

terug

 • Ziekmelding

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Mocht je onverhoopt ziek worden bel dan ’s morgens vroeg direct zowel naar het Quality Select regiokantoor als naar de opdrachtgever. Geef ook aan Quality Select door of je thuis of ergens anders bent. Indien je niet op tijd belt, kan je uitkering ziektegeld in gevaar komen. Via onze Helpdesk wordt je ziekmelding doorgegeven aan het UWV. Je uitkering ziektegeld wordt rechtstreeks door het UWV betaald. Zie hiervoor wachtdagen & ziektegeld.

Zodra je hersteld bent geef je dit door aan het betreffende Quality Select regiokantoor. Daarnaast is iedere uitzendkracht verplicht zichzelf ook beter te melden bij het UWV, telefoonnummer zie wachtdagen & ziektegeld. Houd hiervoor je sofinummer bij de hand!

terug

 • Zwangerschap

Hoe werkt het als je als uitzendkracht zwanger bent?

Elke werkneemster (en dus ook een uitzendkracht) die zwanger is heeft recht op bevallingsverlof. Het zwangerschap/ bevallingsverlof duurt 16 weken en gaat in tussen de 6 en 4 weken voor de datum waarop de bevalling is uitgerekend. Je mag zelf aangeven hoeveel weken je voor de uitgerekende datum met verlof wil. Bij je arts of vroedvrouw moet je een zogenaamde zwangerschapsverklaring aanvragen waarin je vermoedelijke bevallingsdatum staat. Deze verklaring moet je bij ons inleveren. Tijdens je zwangerschapsverlof ontvang je je uitkering ter hoogte van 100% van je dagloon rechtstreeks van het UWV.