Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Quality Select Nederland B.V.


Artikel 1 Werkingssfeer

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de navolgende onderneming:Quality Select Nederland B.V. en wordt hierna aangeduid met “Quality Select”.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de onderneming voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en/of gedetacheerden aan opdrachtgevers en het uitvoeren van werving en selectie opdrachten.
 3. Eventuele inkoop- of anderen voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing of ondergeschikt aan deze Algemene Voorwaarden.
 4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming:

De onderneming die onder de naam Quality Select Nederland B.V., op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers, dan wel arbeidskrachten bij opdrachtgevers detacheert, dan wel werving en selectie opdrachten uitvoeren voor opdrachtgevers;

 1. Uitzendkracht:

Iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde;

 1. Gedetacheerde:

Iedere natuurlijke persoon, die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde;

 1. Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Quality Select opdracht heeft gegeven kandidaten voor uitzending of detachering aan haar voor te stellen, danwel kandidaten werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel te laten uitvoeren, dan wel opdracht geeft tot het uitvoeren van een werving en selectie opdracht;

 1. Opdracht:

De overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht / gedetacheerde, als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever wordt voorgesteld en/of ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgevertarief, als ook de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan de opdrachtgever een kandidaat zoekt, selecteert en voorstelt aan de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever de intentie heeft met de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De opdracht tussen Quality Select en opdrachtgever komt tot stand, zodra opdrachtgever de offerte van Quality Select heeft geaccepteerd. Opdrachtgever heeft een offerte van Quality Select en (de toepasselijkheid van) deze algemene voorwaarden in ieder geval geaccepteerd indien opdrachtgever een begin van uitvoering aan een opdracht heeft gegeven, bijvoorbeeld door kandidaten ter kennismaking te ontvangen;

 1. Uitzendopdracht:

De overeenkomst als bedoel in lid 5, die enkel betrekking heeft op de uitzendkracht.

 1. Terbeschikkingstelling:

De terbeschikkingstelling van een uitzendkracht dan wel gedetacheerde, in het kader van een opdracht;

 1. Uitzendbeding:

De schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW);

 1. CAO:

De collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Diensten en De Unie anderzijds.

 1. Opdrachtgevertarief:

  Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, te vermeerderen met toeslagen, kostenvergoedingen én omzetbelasting. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

 2. Inlenersbeloning:

  De rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De Inlenersbeloning bestaat volgens de CAO 2004-2010 uit de navolgende elementen:

a.    Het geldende periodeloon in de schaal;

b.    De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van de uitzendonderneming te compenseren in tijd of geld):Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder      feestdagentoeslag en ploegentoeslag);

c.    Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de

        opdrachtgever bepaald;

d.    Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);

e.    Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

 1. Vakkrachtenregeling:

De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Offertes/aanbiedingen

Alle offertes en/of aanbiedingen van Quality Select zijn steeds vrijblijvend en leiden slechts tot een overeenkomst nadat Quality Select de door opdrachtgever geaccepteerde offerte en/of aanbieding heeft geaccepteerd.

Alle door Quality Select geoffreerde en/of aangeboden en/of – al dan niet door deze algemene voorwaarden – overeengekomen en/of bedongen tarieven, prijzen en/of vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en worden derhalve te allen tijde aan opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met omzetbelasting.

0pdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet   overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient een opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

4. Tenzij niet anders schriftelijk is overeengekomen, is tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd niet mogelijk.

5. Elke opdracht eindigt onmiddellijk op het tijdstip dat de ene van beide partij de ontbinding van de opdracht inroept omdat:

 • De andere partij in verzuim is;
 • De andere partij een besluit tot liquidatie heeft genomen of geliquideerd is;
 • De andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

Indien de uitzendonderneming de overeenkomst ontbindt op één van voormelde gronden, leidt dat niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

6. Het einde van de uitzendopdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de uitzendopdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te

beëindigen tegen de datum waarop de uitzendopdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de uitzendopdracht rechtsgeldig is ontbonden.

7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit

verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.

8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.

De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht/gedetacheerde

a. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een               arbeidsverhouding met een uitzendkracht/gedetacheerde verstaan:

 • Het aangaan van enigerlei overeenkomst krachtens welke de uitzendkracht werkzaamheden gaat verrichten voor opdrachtgever, zoals een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van

aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht met de uitzendkracht/gedetacheerde;

 • Het ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht/

gedetacheerde aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);

 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht/gedetacheerde met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander

(als bedoeld in artikel 2:24a BW).

b. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht/    gedetacheerde tevens verstaan:

 • De aspirant-uitzendkracht/gedetacheerde die bij de onderneming is ingeschreven;
 • De (aspirant)-uitzendkracht/gedetacheerde die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
 • De uitzendkracht/gedetacheerde wiens terbeschikkingstelling  minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

c. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht/gedetacheerde indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

d. De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht/gedetacheerde een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

e. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht/gedetacheerde aangaan indien en voor zover de uitzendkracht/gedetacheerde de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien er voor zover de opdrachtgever de opdracht niet de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

f. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid c. tot en met

e. bepaalde binnen een termijn van zes maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht/gedetacheerde aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming de volgende vergoeding verschuldigd:

 1. Indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt vóórdat de terbeschikkingstelling 1.560 gewerkte uren heeft geduurd,  een vergoeding gelijk aan het verschil tussen 1.560 en de tot het moment van in dienst treden werkelijk gewerkte aantal uren, vermenigvuldigd met een bedrag gelijk aan 37% van het opdrachtgevertarief per uur.
 2.  Indien de arbeidsverhouding met de gedetacheerde aanvangt vóórdat de detachering 1.560 gewerkte uren heeft geduurd, een vergoeding gelijk aan het verschil tussen 1.560 en de tot het moment van in dienst treden werkelijk gewerkte aantal uren, vermenigvuldigd met een bedrag gelijk aan 43,5% van het opdrachtgevertarief per uur.

Onder ‘gewerkte weken’ wordt in dit artikel verstaan:

Weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht.

De opdrachtgever is de in dit artikel genoemde vergoeding ook

verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de

terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht/gedetacheerde een arbeidsverhouding aangaat.

g. Indien een uitzendkracht/gedetacheerde door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een opdrachtgever is voorgesteld en deze opdrachtgever met die uitzendkracht/gedetacheerde een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is opdrachtgever eveneens de in dit artikel vermelde vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht/gedetacheerde. Ook indien de uitzendkracht/gedetacheerde binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks

of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht/gedetacheerde binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.

h. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht/gedetacheerde tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die de uitzendonderneming hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgevertarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.

i. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht/gedetacheerde een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief voor de betreffende uitzendkracht/gedetacheerde voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de

opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.

Het bepaalde in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel 4.

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid

1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht/gedetacheerde aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.

2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht/gedetacheerde door een andere uitzendkracht/gedetacheerde onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming behoud van

werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd

schriftelijk motiveren.

3. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht/gedetacheerde niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 6 Opschortingrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht/gedetacheerde tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

 • Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
  • De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht/gedetacheerde niet te werk kan worden gesteld én;
   • De uitzendonderneming jegens de uitzendkracht/gedetacheerde met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO.

De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgevertarief niet  verschuldigd.

3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht/gedetacheerde of de uitzendkracht/gedetacheerde niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht, onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgevertarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 7 Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten/gedetacheerde, welke uitzendkrachten/gedetacheerde zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht/gedetacheerde af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht/gedetacheerde geen doorgang vindt.

3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht/gedetacheerde ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht/gedetacheerde.

4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht/gedetacheerde bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht/gedetacheerde zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht/gedetacheerde voldoen aan de

wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht/gedetacheerde de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

2. Vakantie, en verlof van de uitzendkracht/gedetacheerde worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht/gedetacheerde. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van

de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgevertarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10 Functie en beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.

2. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met

bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt niet een beroep op de inlenersbeloning. Indien de

aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.

5. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 10 bedoelde elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voor zover op dat moment bekend).

6. De uitzendonderneming zal met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, de inlenersbeloning toepassen. De opdrachtgever zal voor aanvang van de werkzaamheden de uitzendonderneming voorzien van de in lid 5 van dit artikel genoemde informatie.

7. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.

8. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de ter zake geldende inlenersbeloning aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht/gedetacheerde bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht/gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen'; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht/gedetacheerde slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

4. Terbeschikkingstelling van de uitzendkracht/gedetacheerde in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en de uitzendkracht/gedetacheerde daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht/gedetacheerde de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht/gedetacheerde zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht/gedetacheerde.

7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten/gedetacheerde zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de

Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht/gedetacheerde en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkpiek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. De opdrachtgever is gehouden aan de uitzendkracht/gedetacheerde en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

De opdrachtgever geeft de uitzendkracht/gedetacheerde actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

3. Indien de uitzendkracht/gedetacheerde een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte.

De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht/gedetacheerde vergoeden en de

uitzendonderneming vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek

5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5, 6 en 7), 5 (lid 3), 9, 10 (leden 1, 3, 5 en 7), 11 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 12 (2 t/m 6), 16 (lid 2), 21 (lid l), 23 en 24 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit

voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de uitzendonderneming zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van

ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 14 Opdrachtgevertarief

1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde

opdrachtgevertarief wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht/gedetacheerde werkelijk gewerkte uren.

Het opdrachtgevertarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgevertarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

2. Indien de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgevertarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en

inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgevertarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.

3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgevertarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de arbeid stijgen:

– Als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

– Als gevolg van in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder

begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;

– Als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgevertarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

5. Iedere aanpassing van het opdrachtgevertarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 15 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Indien:

1. De uitzendkracht/gedetacheerde zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen;

2. Of ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan de uitzendonderneming per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige

verplichtingen van de opdrachtgever jegens de uitzendonderneming.

Artikel 16 Tijdsverantwoording / Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde

declaratieformulieren.

2. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht/gedetacheerde correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht/gedetacheerde, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgevertarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

3. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht/gedetacheerde gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt.

4. Indien en voor zover de uitzendkracht/gedetacheerde de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht/gedetacheerde, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hen vermeldde gegevens correct zijn.

5. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht/gedetacheerde aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier.

Bij verschil tussen het door de uitzendkracht/gedetacheerde bij de

uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht/gedetacheerde bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 17 Betaling en gevolgen wanbetaling

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door de uitzendonderneming ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling

van rechtswege in verzuim. Opschorting van betaling of verrekening is aan

opdrachtgever niet toegestaan.

2. Uitsluitend betalingen aan de uitzendonderneming of aan een door de

uitzendonderneming schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten/gedetacheerde of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten/gedetacheerde zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

3. De in het bezit van de uitzendonderneming zijnde doordruk of kopie van de door de uitzendonderneming verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

4. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de uitzendonderneming zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of

op verrekening.

5. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door de uitzendonderneming of door de derde die tot de betaling

gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door de uitzendonderneming ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 18 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade

een schriftelijke klacht ter zake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de

uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de

opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgevertarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 19 Intellectuele en industriële eigendom

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht/gedetacheerde op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht/gedetacheerde toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht/gedetacheerde of anderszins kosten dient te

maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.

2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht/gedetacheerde aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.

3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht/gedetacheerde verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht/gedetacheerde zich beroept op enig recht van intellectuele en/of eigendom.

Artikel 20 Geheimhouding

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht/gedetacheerde verplichten geheimhouding te betrachten omtrent ai hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht/gedetacheerde een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht/gedetacheerde rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als

gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht/gedetacheerde.

Artikel 21 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te

ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 22 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of

welke grond dan ook, zullen niet- functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 23 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht/gedetacheerde die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

2. Indien de uitzendkracht/gedetacheerde medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgevertarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht/gedetacheerde onder werktijd werkzaamheden

verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het

hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 25 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te

vervangen bepalingen.